TQM สำหรับ SMEs

TQM สำหรับ SMEs

 

 

 

TQM คือ ระบบการบริหารคุณภาพ หรือเทคนิคการบริหารเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการอย่างต่อ เนื่อง โดยที่พนักงานทุกระดับและทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการปรับปรุง การนำระบบ TQM ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรจะให้ประโยชน์ที่ชัดเจนหลายประการ ได้แก่

  • องค์กรสามารถปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการได้ดีขึ้น ทำให้เป็นที่พอใจของลูกค้ามากขึ้น (ทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก)
  • องค์กรสามารถเพิ่มผลผลิตพร้อมกับลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • องค์กรสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้
  • พนักงานต่างหน่วยงานกันในระดับต่างๆ มีความเข้าใจกันมากขึ้น จึงสามารถร่วมมือและประสานงานกันเพื่อทำงานหรือแก้ปัญหาได้ดีขึ้น

 

TQM จึงมุ่งเน้นในเรื่องของ “การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” เพื่อให้เกิด “สิ่งที่ดีขึ้น” ในคุณภาพของสินค้า บริการหรือผลงานขององค์กร

 

วิธีปรับปรุงให้คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องมีขั้นตอน หรือมีกรอบของการดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะสามารถทำการวัดผลได้ว่าดีขึ้นจริงๆ TQM จึงเป็นระบบบริหารหรือเทคนิคทางการบริหารที่เหมาะสมสำหรับองค์กรทุกขนาดไม่ว่าใหญ่หรือเล็กที่เชื่อมั่นว่า “คุณภาพคือความอยู่รอด”

 

สำหรับ SMEs นั้น หากสามารถนำเทคนิค TQM ไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้วยแล้ว โอกาสที่ SMEs นั้นจะประสบความสำเร็จและอยู่รอดเติบโตต่อไปในอนาคตก็ยิ่งมีมากขึ้น การนำ TQM ไปใช้ใน SMEs จะประกอบด้วยขั้นตอนดำเนินการตามลำดับอย่างน้อย 7 ขั้นตอนใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 2 กาจัดองค์การและการสร้างระบบคุณภาพ

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศเริ่มทำ TQM ทั่วทั้งองค์กร

ขั้นตอนที่ 4 การควบคุมการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลและการติดตามความก้าวหน้า

ขั้นตอนที่ 6 การทบทวนผลลัพธ์และระดับของความสำเร็จ

ขั้นตอนที่ 7 การส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

ที่สำคัญคงไม่ใช่เพียงแต่ “TQM สำหรับ SMEs” เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเท่านั้น แต่เราจะต้องช่วยกันสร้าง “จิตวิญญาณของการทำงานอย่างมีคุณภาพ” ให้เกิดขึ้นได้ด้วย

 

 

 

 

Credit : ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา / TMB Efficiency

 3624
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1745 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2367 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
1887 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์