กลยุทธ์ในการเก็บรักษาพนักงาน (Employee Retention Strategy)

กลยุทธ์ในการเก็บรักษาพนักงาน (Employee Retention Strategy)

 

 

 

เรื่องราวต่อจากบทความที่ได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บรักษาพนักงาน และสาเหตุที่พนักงานลาออกจากงาน ว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง วันนี้ก็จะมาต่อกันว่า ด้วยสาเหตุเหล่านั้นเราจะวางกลยุทธ์ในการเก็บรักษาพนักงานไว้ได้อย่างไรได้บ้าง

 

อ้างอิงจากบทความของ TCii Strategic and Management Consultants ในเรื่อง Retention Strategy ได้นำเอาสาเหตุที่พนักงานไม่อยากอยู่กับองค์กรมากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการเก็บรักษาพนักงานดังนี้

 

• Work Environment กลยุทธ์แรก ก็คือ การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานในองค์กรของเราให้น่าทำงาน สภาพแวดล้อมดังกล่าวก็จะประกอบไปด้วย เรื่องของเป้าหมายองค์กร ไม่ว่าจะเป็น Mission Vision เป้าหมาย และแผนงานต่างๆ ในการทำงานจะต้องมีความชัดเจน และมีวิธีการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี และชัดเจน ที่จะทำให้พนักงานทุกคนเห็นภาพเป้าหมายขององค์กรไปในทางเดียวกัน และทำให้พนักงานรู้สึกว่า การทำงานอยู่ที่นี่นั้น มีคุณค่าสำหรับเขา รู้ว่างานของตนเองไปตอบโจทย์ความสำเร็จขององค์กรได้อย่างไรบ้าง นอกจากนั้น เรื่องของบรรยากาศในการทำงานก็อาจจะสะท้อนได้จากวัฒนธรรมขององค์กรด้วยเช่นกัน การทำงานด้วยความสนุกสนาน บรรยากาศเป็นมิตรกัน ฯลฯ ก็จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าอยากมาทำงาน และไม่อยากไปทำงานที่อื่น เพราะที่นี่มีสิ่งที่ดีที่รอเขาอยู่นั่นเอง

 

• Relationship กลยุทธ์เรื่องความสัมพันธ์ที่ดี ก็คือ การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน ความสัมพันธ์ที่ดีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเพื่อนร่วมงานนะครับ แต่จะหมายความรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องด้วย ดังนั้นสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก็คือ การพัฒนาหัวหน้างานทุกระดับในองค์กรให้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ และให้หัวหน้างานเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน มีการพูดคุยกัน สื่อความกันอย่างสม่ำเสมอ มีการชื่นชมผลงานของพนักงาน ไต่ถามทุกข์สุขของพนักงาน เมื่อหัวหน้ากับลูกน้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก็จะส่งผลต่อทีมงานด้วยเช่นกัน และเมื่อบรรยากาศในการทำงาน และความสัมพันธ์ดีขึ้น การเก็บรักษาพนักงานก็จะทำได้ง่ายขึ้น

 

• Support คือ ให้การสนับสนุน แก่พนักงานในการทำงาน และสร้างผลงานที่ดี โดยปกติแล้วคนเราทุกคนต้องการที่จะสร้างผลงานที่ดีกันทั้งนั้น และในการสร้างผลงานที่ดีนั้น ก็ต้องการเครื่องมือในการทำงาน และการสนับสนุนทางจิตใจด้วยเช่นกัน ดังนั้นถ้าเราจะสนับสนุนพนักงานจริงๆ จุดเริ่มต้นก็ต้องเริ่มจากตัวหัวหน้างาน หรือผู้จัดการ โดยให้เปลี่ยนทัศนคติมองพนักงานทุกคนว่าเขาอยากที่จะสร้างผลงานที่ดี และผู้จัดการจะต้องทำหน้าที่สนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานมีผลงานที่ดีออกมาให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงาน เวลา และกำลังใจในการทำงาน เมื่อพนักงานรู้สึกว่า ทำงานที่นี่แล้วได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการสร้างผลงานที่ดี ความรู้สึกสนุก และอยากทำงานก็จะเกิดขึ้น และจะทำให้พนักงานไม่อยากออกจากองค์กรไปง่ายๆ อีกเช่นกัน

 

• Growth สร้างระบบการเติบโตภายในองค์กรที่ชัดเจน ให้พนักงานมองเห็นภาพว่า ถ้าทำงานอยู่กับองค์กรนี้แล้วจะเติบโตไปไหน ทั้งด้านตำแหน่งงาน และด้านความท้าทายในการทำงาน เพราะบางองค์กรเป็นองค์กรไม่ใหญ่ แต่ก็สามารถที่จะทำให้พนักงานรู้สึกเติบโตได้เช่นกัน โดยเน้นไปที่งานที่ยากขึ้น ท้าทายมากขึ้น ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่ลึกมากขึ้นเรื่อยๆ ปกติคนเราชอบความท้าทายอยู่แล้ว และอยากที่จะรู้สึกว่าตนเองเติบโตขึ้น สิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเราเติบโตขึ้นก็คือ การที่เราสามารถทำงานที่ยากขึ้นได้ เพราะเป็นตัวบอกว่าเราเก่งขึ้น เรามีความรู้มากขึ้น ส่วนองค์กรที่ใหญ่หน่อย ก็สามารถสร้างระบบความก้าวหน้าทางสายอาชีพได้ ซึ่งถ้าทำได้ดีๆ และมีความเป็นธรรมชัดเจน ตามผลงานและความสามารถ ก็จะยิ่งส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าทำงานที่นี่แล้วมีอนาคต เติบโตได้ อัตราการลาออกจากสาเหตุนี้ก็จะลดลงได้

 

• Compensation กลยุทธ์ทางด้านการบริหารค่าตอบแทน พนักงานลาออกด้วยสาเหตุค่าตอบแทนนั้น ส่วนใหญ่มักเกิดจากการจ่ายที่ไม่เป็นธรรม มากกว่าที่จะมาจากการจ่ายที่น้อย หรือสูงเกินไป ดังนั้นถ้าจะปรับปรุงเรื่องค่าตอบแทน ก็ต้องทำให้เกิดความเป็นธรรมในการจ่าย และกำหนดแนวทางในการให้ค่าตอบแทนตามผลงาน และความสามารถของพนักงาน มากกว่าที่จะให้ตามอาวุโส หรือตามความพอใจของผู้บริหาร ผูกระบบค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานที่ทำผลงานที่ดี และยังมีพฤติกรรมที่ดีที่ส่งผลต่อผลงานขององค์กร ก็จะเพิ่มความรู้สึกเป็นธรรมได้ อย่างที่เคยเขียนไว้ว่า เรื่องของค่าตอบแทนนั้น ไม่ใช่จ่ายสูงๆ ถึงจะดี แต่ต้องจ่ายให้แข่งขันได้ และเป็นธรรมระหว่างพนักงานแต่ละคนด้วย

 

นี่คือกลยุทธ์ในการสร้าง Employee Retention จากบทความของที่ปรึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งเมื่อได้อ่านและวิเคราะห์ดูแล้ว ก็จะเห็นว่า ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากมาก แต่ทำไมหลายๆ องค์กรยังไม่สามารถทำตรงนี้ได้ คำตอบที่พอจะสรุปได้ ก็คือ ผู้บริหารระดับสูงมองไม่เห็นความสำคัญของการเก็บรักษาคนเก่งไว้กับเรา ผู้บริหารบางคนไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบรรยากาศในการทำงานเลย บางคนก็ไม่เคยสนใจใส่ใจว่า พนักงานจะรู้สึกอย่างไร และหัวหน้างานจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เพื่อทำให้บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น ส่วนใหญ่ก็สนใจแค่เพียงผลงานที่พนักงานจะต้องทำให้ได้ โดยลืมไปว่า ผลงานที่เราอยากได้นั้น มาจากพนักงานที่อยากทำงาน และพนักงานที่อยากทำงานให้ดี ก็ต้องมีสิ่งต่างๆ ตามที่ได้เขียนไว้ข้างต้นที่เหมาะสมด้วย

 

 

 

 

Credit : Page คุณประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร / People Inspired

 4205
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

บทความล่าสุด

รู้หรือไม่ว่า ในช่วงแรกเริ่มของ Alibaba แจ๊ค หม่า ไม่จ้างคนเก่งมาร่วมทีม แต่กลับเลือกคนที่อยู่ลำดับรองมาร่วมงานด้วย
หลังเรียนจบปริญญาตรีและเข้าทำงานที่อิออน ห้างค้าปลีกใหญ่สุดของญี่ปุ่น กระทั่งต้นทศวรรษ 1970 ทาดาชิ ยานาอิ ซึ่งอยู่ในวัย 20 กว่าปีก็ตัดสินใจลาออกเพื่อกลับไปสานต่อธุรกิจ...
ผมมักจะเขียนถึงเรื่องการขายที่เชื่อมโยงกับกีฬาฟุตบอลอยู่เสมอ นั่นเป็นเพราะกีฬาชนิดนี้ มีความคล้ายคลึงกับระบบการทำงานในองค์กรอย่างน่าประหลาด

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์